Fasen van het strategie traject

We zijn in 2016 van start gegaan met het toepassen van positieve gezondheid in onze organisatie. Daarna hebben we verschillende fasen in het strategietraject doorlopen. In figuur 4 worden deze schematisch en in het kort weergegeven.

Fase 01

2016-2017

In de eerste fase is een strategiegroep opgericht die nadenkt over de realisatie van het gewaagd doel. Zij bestaat uit een gezelschap van allerlei disciplines uit het JBZ en daarbuiten. Het gedachtengoed wordt in deze fase verder verspreid aan de hand van negen themagroepen:

 1. Ziekte en gezondheid: gezondheidswelzijn
 2. Eigen regie
 3. Samenwerken in een netwerk
 4. Financieel & business
 5. Ontwikkeling medewerkers en medisch specialisten
 6. Organisatie van werkprocessen
 7. Zorginhoudelijke technologie
 8. Informatietechnologie
 9. Exnovatie (Exnovation)

Gezondheidswelzijn (voor patiënt en medewerker), eigen regie en samenwerken in een netwerk zijn vanaf dat moment voor alle fasen als kernthema’s benoemd.

Zo wordt binnen ‘organisatie van werkprocessen’ onderzocht hoe je keuzemogelijkheden kunt aanbieden in standaard zorgpaden, zijn met collega’s in het netwerk projecten opgezet voor bijvoorbeeld ouderen met een kwetsbare gezondheid en kunnen medisch specialisten in zogenoemde moestuinen ervaren wat gezondheidswelzijn of positieve gezondheid voor hen betekent om het vervolgens in de praktijk te kunnen toepassen. Dat laatste leidt ertoe dat zij andere gesprekken houden met patiënten die daardoor keuzes kunnen maken die goed passen bij hun leven en wat zij daarin belangrijk vinden.

De themagroepen zijn multidisciplinair. De leden van deze themagroepen ontwikkelen tools en methodieken en starten experimenten en projecten, samen met afdelingen en de (zorg)partners in Den Bosch en omstreken. In deze fase raakten nog meer professionals betrokken en nam het aantal experimenten op de werkvloer sterk toe. Dit was goed terug te zien in de jaarplannen van de verschillende afdelingen.

Fase 02

2018-2019

In de tweede fase zijn we de strategie verder gaan concretiseren aan de hand van vier strategische en dus organisatiebrede projecten. Dat waren:

 • (Ont)regel de zorg

Onderzocht wordt of alle regels en handelingen wel echt nodig zijn. Doel is te stoppen met degenen die zinloos zijn zodat we meer tijd overhouden voor zaken die wel nuttig zijn voor onze patiënten.

 • Toen werd je zelf ziek

Wat wij kunnen leren van de ervaringen van JBZ’ers die zelf patiënt zijn geweest of mantelzorger? Wat kunnen hun ervaringen bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van onze zorg. Er zijn verschillende middelen ontwikkeld om JBZ’ers van perspectief te laten wisselen.

 • Zorg in de laatste levensjaren

Wat is voor patiënten en zijn naasten in de laatste levensjaren wenselijk? Juist in deze laatste jaren speelt het zorgvuldig omgaan met de tijd die er nog is een grote rol. Eigen keuzes en eigen mogelijkheden staan daarbij centraal.

 • Lekker werken met impact

Werknemers die zich autonoom, verbonden en competent voelen functioneren goed. Iets vergelijkbaars geldt voor patiënten. Zij willen meebeslissen en het leven leiden dat bij hen past. Lekker werken met impact is een manier om het gezondheidswelzijn van onze patiënten te verbeteren en het werkplezier van collega’s te verhogen.

In deze vier projecten werden elementen van de hierboven genoemde negen thema’s verder uitgewerkt.

Fase 03

start 2020

In 2020 werden we opgeschrikt door het coronavirus dat de zorg fors ontwrichtte. We ontdekten dat onze nieuwe wijze van denken en werken al voor een deel verankerd was. We bleven ook in deze crisistijd onze gedachtengoed trouw. Sterker nog; door steeds vanuit het perspectief van patiënten en professionals te kijken, kregen de kernthema’s samenwerken, eigen regie en gezondheidswelzijn een sterke boost. In deze derde, nieuwe fase werd een uitgebreider scala aan strategische onderwerpen geformuleerd, zie onderstaande figuur 5.

In bovenstaande honingraat staan de strategische onderwerpen. Er is eén breed thema dat specifiek gericht is op het gezondheidswelzijn van de medewerkers; JBZ ‘er 2025. De overige acht onderwerpen zijn gericht op het gezondheidswelzijn van patiënten en hun naasten. Daarbij is gekeken naar levensfase (bijv. zorg in de laatste levensjaren) of zorgvorm (acute zorg).

Ook in 2022 wordt, aan de hand van deze strategische onderwerpen, gewerkt aan het realiseren van het gewaagd doel. De onderwerpen worden aangestuurd door zorgprofessionals (‘professional in the lead’) en ondersteund door projectleiders. Wanneer een werkwijze verandert, vindt besluitvorming plaats via de daarvoor geldende organisatiestructuur en procedures. Een actueel overzicht van de strategische onderwerpen en datgene wat binnen deze onderwerpen wordt ontwikkeld, is opgenomen in dit document.